Pelenka Óbudáról és még 1000 babaholmi megfizethető áron

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető

A Szolgáltató kötelessége a Honlap a www.bogibababolt.hu használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:

1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

www.bogibababolt.hu

Hohl László egyéni vállalkozó   (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.bogibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználok adatait számlázásra, csomagküldésre, és létrejött szerződések bizonyítására, illetve belegyezéssel történő  hírlevél küldésére használja.

A Szolgáltató Felhasználok adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó  kérésére történő törlésig őrzi meg.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. a Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.

2. a Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

4. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

1. Név:     Hohl László

2. Székhely: 1037 Budapest Őzsuta utca 95

3. Képviselő neve: Hohl László

4. Nyilvántartásba vételi száma: 4376964

5. Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Főváros 03 kerületi Önkormányzat Jegyzője

6. Adószám: 55029715-2-41

7. Telefonszám: 06-20-588-65-28

8. E-mail: info@bogibababolt.hu

9. Adatvédelmi nyilvántartási száma:

NAIH-66588/2013.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató Felhasználok adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó  kérésére történő  regisztráció törlésig őrzi meg.

A Felhasználó saját kérésére bármikor tudja regisztrációját törölni,ezt jelezheti hírlevél végén lévő leiratkozó linken, telefonon vagy e- mailban.

A Szolgáltató általi törlésére, ha külön a Felhasználó nem kéri akkor a Szolgáltató Felhasználó adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig őrzi meg, majd törli rendszeréből.

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Szolgáltató Felhasználóról az alábbi adatokat tartja nyilván:

 

Technikai adatok:

-          a Felhasználó IP címe,

-          a használt operációs rendszer és más hasonló információk;

 

Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

 

Fontos, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra, tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

 

Regisztráció:

1. e-mail cím,

2. teljes név,

3. lakcím,

4. szállítási cím

5. telefonszámok.

 

A Felhasználó a vásárlási folyamat során további adatokat is megadhat, vagy meg kell adnia, amelyek azonban kifejezetten a vásárláshoz kapcsolódónak.

COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja.

A cookiek elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget illetve egyszerűbb vásárlási folyamatot tud biztosítani a Szolgáltató. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.

 

A cookiek lejárati ideje egy év.

 

A www.bogibababolt.hu külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges( futárszolgálat, online fizetés lebonyolítása).

A Szolgáltató szerződött partnere házhozszállításban:

A trans-o-flex Hungary Kft

1230 Budapest Európa út 12.

 

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Felhasználó az adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján. (cím, e-mail cím)

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Felhasználó személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (http://www.naih.hu).

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére..

HÍRLEVÉL

Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

· hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

· ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

· hírlevélről való leiratkozás biztosítása (mely a Szolgáltató részére kötelező) és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje2013 06.01